LPG Přestavby vozidel
Kontakt

L. Vojtěcha 1895/11
Boskovice 680 01

Telefon:

777 945 718

E-mail:
servis@autozacek.cz

Provozní doba:
Pondělí-Pátek
7:30 - 16:00

Napite nm

LPG Přestavby vozidel - Popis přestavby LPG

                        

   Nabízíme Vám pøestavby vozidel na pohon plynem LPG . Dodavatelem pøestavby na plyn - LPG je renomovaná firma LANDI RENZO nebo LOVATO,která má mnoho zkušeností a její výrobky patøí mezi svìtovou špièku. Pøestavbu provádí  pouze vyškolení odborníci na práci s LPG. Pøestavbu lze provést ihned pøi koupi nového vozidla, nebo lze objednat na vozidla, která jsou již v provozu.

Výhody pøestavby na LPG:

  • snížení provozních nákladù cca na polovinu
  • zvýšení dojezdu vozidla o cca 550 - 650 km
  • zachování záruky výrobce
  • zachování pùvodní velikosti zavazadlového prostoru
  • rychlá návratnost investice

Jak pohon na LPG funguje?

Vozidlo je vybaveno dodateènou nádrží na LPG, z níž je plyn pøivádìn do motorového prostoru nezávislým pøívodem. Zde je umístìn reduktor, kde dojde k pøíslušnému snížení tlaku a speciální LPG vstøikovaèe optimálnì nadávkují plyn do sání pro jednotlivé válce motoru. Vozidlo je vybaveno pøepínaèem paliva a ukazatelem množství plynu LPG v nádrži, který je umístìný na palubní desce. Pøepínání benzín / LPG je automatické. Po startu bìží motor nìjakou dobu na benzín až do dosažení potøebné provozní teploty. Poté je již do motoru automaticky pøivádìn pouze LPG. V pøípadì, že je vyèerpán plyn LPG, dojde k automatickému pøepnutí na benzín. Øidiè má rovnìž možnost manuálnì volit mezi obìma palivy stisknutím pøepínaèe. Pohon na LPG pracuje plnì v souladu se systémem automatického zastavení a nastartování motoru (AS&G), je-li jím vozidlo vybaveno.  

Pøepínaè s ukazatelem stavu LPG

Plnicí ventil je umístìn buï: bud pùvodním víèkem palivové nádrže. Pøed vlastním tankováním LPG musíte namontovat na plnicí ventil redukci, pøes kterou pøetéká zkapalnìný plyn do nádrže vozidla.                          a nebo je plnící pøípojka umístìna v zadním nárazníku.   

  

 

Nádrž na LPG

Pøi pøestavbì lze použít nádrž na LPG tzv.toroidní o objemu 30- 65 l, která  je umístìna pod podlahou zavazadlového prostoru místo rezervního kola, pùvodní velikost zavazadlového prostoru je tedy zachována nebo válcovou o objemu 45-80 litrù.

Životnost tlakových nádržístanovuje vyhláška è.341 MD ÈR u LPG na 10 let od data výroby nádrže.

 

 

2011 Auto ek Vechna prva vyhrazena | Design by David Bittner | Code by Luk Prudil | Dom