Kontakt

L. Vojtěcha 1895/11
Boskovice 680 01

Telefon:

777 945 718

E-mail:
servis@autozacek.cz

Provozní doba:
Pondělí-Pátek
7:30 - 16:00

Napite nm

Autoservis - STK + EMISE

STK

STK (Stanice technické kontroly), je místem, kde musí být každé vozidlo provozované na komunikacích ÈR v pravidelných intervalech kontrolováno vzhledem ke svému technickému stavu. Prùbìh a podmínky technické prohlídky vozidla upravuje zákon è.56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o zmìnì zákona è. 168/1999 Sb., o pojištìní odpovìdnosti za škodu zpùsobenou provozem vozidla a o zmìnì zákonù (zákon o pojištìní odpovìdnosti z provozu vozidel), ve znìní zákona è.307/1999Sb. ,platného od 1.7.2001.

copa.jpg, 50kB foto.jpg, 58kB

Emise

emise.jpg, 61kB

Silnièní motorová vozidla evidovaná podléhají dle §41 zákona è.56/2001 Sb. o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích pravidelnému mìøení emisí./mimo motocykl jehož provozní hmotnost je nižší než 400 kg/. Tuto službu nutnou pøed provedením pravidelné technické prohlídky provádí pro naše zákazníky Stanice mìøení emisí umístìná v areálu naší Stanice technické kotroly.Doklady,které je nutno pøedložit pøed provedením pravidelného mìøení emisí: technický prùkaz-originál od vozidla,osvìdèení o mìøení emisí /rùžová nebo zelená kartièka/byla li již vystavena pøi minulém mìøení emisí.

2011 Auto ek Vechna prva vyhrazena | Design by David Bittner | Code by Luk Prudil | Dom